Ochrona przed żrącymi odczynnikami chemicznymi

W przypadku wielu zawodów konieczne jest używanie na co dzień w pracy odzieży roboczej bądź ochronnej, która powinna być wykonana tak, aby zapewnić bezpieczne prowadzenie robót bez względu na rodzaj zagrożenia, jakie w danym zakładzie występują. O czym trzeba pamiętać w przypadku zakładów chemicznych i laboratoriów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jakie niebezpieczeństwa dotyczą pracy z substancjami chemicznymi?

W zakładach przemysłu chemicznego istnieje szereg zagrożeń. Kontakt z różnego rodzaju substancjami lub ich oparami może doprowadzić do zatruć, podrażnień, uczuleń, zagrożeń nowotworowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż duża część środków jest łatwopalna, a wręcz wybuchowa, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest trudne. Kluczowa jest ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń chemicznych w odniesieniu do stosowanych w danej firmie odczynników, chemikaliów i substancji, powstających w procesach produkcyjnych, takich jak np.: dymy spawalnicze itp. zwracając również uwagę na usuwane odpady i składowane substancje chemiczne. Po opracowaniu konkretnych procedur postępowania, oraz zabezpieczenia miejsca pracy, trzeba dopilnować zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Jak chronić pracownika przed odczynnikami chemicznymi?

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej w zakładach chemicznych zaliczyć można przede wszystkim przedmioty służące ochronie oczu jak gogle, okulary ochronne, przyłbice. W przypadku ochrony dróg oddechowych stosuje się aparaty oddechowe i maski. Dodatkowo biorąc pod uwagę strój, należy pracownikom zapewnić odpowiedniej klasy fartuchy, kombinezony ochronne, rękawice, jak również buty. Odzież chemiczna występuje w kilku rodzajach. Typ 1 i 2 chroni przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, par cieczy i drobnych cząsteczek stałych, typ 3 chroni przed działaniem strumienia cieczy a typ 4 przed cieczą rozpyloną. Typ 5 zapewnia ochronę przed pyłami, 6 przed ciekłymi chemikaliami.